ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி

by - 3/10/2012 01:43:00 பிற்பகல்

உங்கள் பார்வைக்கு 

பால்நினைந் தூட்டுந் தாயினுஞ் சாலப்
பரிந்துநீ பாவியே னுடைய
ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி
உலப்பிலா ஆனந்த மாய
தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறந் திரிந்த
செல்வமே சிவபெரு மானே
யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.

- மாணிக்கவாசகர், பிடித்தபத்து


How to meditate when you haven't got time?

just-a-minute is all it takes to bring ourselves back to our natural state of inner peace and well-being. Learn to relax, refocus and re-energise in just one minute with 'just-a-minute' meditations. It is about becoming a powerful positive force in your own life. Give yourself just-a-minute to experience it now.

"Be relaxed,
Be present ... Be powerful,
Be inspired ... Be your true self"

- by JAM (just-a-minute)
You May Also Like

0 comments